ബിനോയ് ഡൊമിനിക്

പത്രപ്രവർത്തകനായി ദീർഘകാലം പ്ര­വർത്തിച്ചു. മലയാള മനോരമ ഭാഷാ­പോഷിണി സാഹിത്യാ­ഭിരുചി മത്സര­ത്തിൽ വിജയി. ആനു­കാലികങ്ങളിൽ രചനകൾ പ്രസിദ്ധീ­കരിക്കാറുണ്ട്. സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ശേഷം വിവിധ പ്രൊജക്ടുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്ങ് മേഖല പ്രവർത്തന­മണ്ഡലമാക്കി ലോഗോ, ലെറ്റർ സ്റ്റൈൽ രൂപകല്പനയിൽ ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതാനം ആസ്കി ഫോണ്ടുകളുടെയും കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സാമ്പ­ത്തികസഹായത്തോടെ സ്വതന്ത്ര മല­യാ­ളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനുവേണ്ടി ഗായത്രി യുണിക്കോഡ് ഫോണ്ടിന്റെയും രൂപകല്പന നിർവ്വഹിച്ചു. ഫോണ്ട് രൂപകല്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊജക്ടുകൾ ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുവരുന്നു.

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കാരാകുറുശ്ശിയിൽ താമസം. ടിന്റു ബിനോയ് ഭാര്യ. ഡൊമിനിക് സാവിയോ, അന്ന സെറ, ഫിലിപ്പ് സാമുവൽ മക്കളാണ്.

പ്രൊജക്ടുകൾ
binoydomenic@gmail.com